Politistudenter

Først og fremst vil jeg starte med å ønske alle lesere ett Godt Nyttår. Ei uke er allerede gått ved Politihøgskolen og arbeidet med å tilrettelegge for en best mulig utdanning til neste studieår er for lengst satt i gang.

Sist fredag utfordret våre ledere ved avdelingen i Bodø oss ansatte til å tenke langsiktig. Vi fikk være med på å påvirke Politihøgskolens strategiske plan for neste femårsperiode.

Jeg synes et slikt arbeid er spennende. Her får man selv være med på å legge premisser for hvordan og hva man skal jobbe med og mot i de neste årene. Jeg liker å ha noe å strekke meg etter, da er det flott å kunne være med å påvirke hva målene skal være.

For min del, er jeg generelt interessert i hva som står i forskjellige styringsdirektiver, forskning og NOU`er. Det jeg synes er utfordrende, er å plassere de føringene som kommer. Hva skal inn hvor i utdanningene ved Politihøgskolen?

Vi har som kjent flere utdanningsløp og en forskningsavdeling. Det er mange gode kompetente fagpersoner i organisasjonen som fører en dialog med de som forfatter styringsdirektivene og mange deltar også i slikt viktig arbeid. Min oppfatning er likevel at det blir litt tilfeldig med tanke på hvilke studier de faglige forventningene skissert i utredninger og skriv blir plassert inn i.

Mitt ønske er derfor en faglig gruppe som skal jobbe på strategisk nivå slik at dette arbeidet blir litt mer systematisert. Jeg vil understreke at jeg har tiltro til at mine ledere på strategisk nivå har full oversikt. Men disse har også et overordnet ansvar hva gjelder administrasjon og økonomi.

Jeg ønsker at en slik gruppe kun skal ha et faglig fokus. De skal være oppdatert på alle styringsdirektiver, forskning, NOU`er, samfunnsendringer og utfordringer nasjonalt og internasjonalt. Samtidig må de kunne føre en tett dialog med Justisdepartementet, Politidirektoratet, Riksadvokaten, Interpool, Europool, FN, Politidistrikt og forsjellige fagmiljøer ved Politihøgskolen og andre enheter. Dette for å kunne fange opp nye faglige endringer og ting som må forbedres.

En slik gruppe skal også kunne ha en formening og en plan om hvor i utdanningene forskjellige tema skal plasseres. Hva man kan se for seg skal være Politihøgskolen sin oppgave og hva skal ligge til politidistrikt og særorgan. Jeg ønsker også at denne gruppen fører en oversikt på hvilken kompetanse de ansatte i organisasjonen har og ut i fra dette kan foreslå hvem som bør sitte i forskjellige arbeidsgrupper.

Siden det er ledelsen på strategisk nivå som beslutter, kan en slik gruppe kun komme med forslag. Jeg mener at dette kunne ha bidratt til å effektivisere det faglige strategiske arbeidet vårt. Man skulle tro at det hadde blitt mer strukturert, operasjonalisert og helhetlig enn det jeg har en følelse av at det er i dag. I en utdanningsinstitusjon må ny kunnskap kunne integreres kjapt.

Jeg som fagtilsatt undres enkelte ganger når jeg leser på forskjellige dokumenter som til enhver tid foreligger. Hva er det som berører min undervisning og hva blir riktig at jeg tar med ? Jeg kunne kanskje ha søkt bistand og råd fra en slik overordnet faglig gruppe. Vi kunne ha hatt dialog når endringer skal tas inn i fagplanene som revideres årlig.

Jeg vil bare presisere at vi har gode ordninger hva gjelder strategisk arbeid ved Politiskolen. Men vi kan alltid bli bedre. Som en av mine ledere ved avdelingen kort oppsummerte mitt ønske: ”Beredskap til å gjøre endringer når det er behov for det”.

Ordtaket sier: Nytt år, nye muligheter – og man må da kunne ønske seg noe…

 

 

Et Nyttårsønske